admin 发表于 2016-3-24 22:50:42

百度上海研发中心启动春季实习生招聘内推


      毕业三年了,西电小伙伴们,有想来百度上海研发中心实习的,欢迎将简历发送到zhuhongquan艾特baidu.com,
      由于部门采用的是j2ee,所以具备以下实践经验:
      1. 熟悉java
      2. 最好熟悉j2ee
      会内部推荐到本部门。有兴趣的请联系我,谢谢大家的支持。
http://www.yuanyuanba.com/data/attachment/portal/201512/10/224938q4b50w9lfqz0gx9v.jpg

页: [1]
查看完整版本: 百度上海研发中心启动春季实习生招聘内推