admin 发表于 2016-3-19 11:02:23

网易2016研发工程师编程题

1、小易的升级之路
小易经常沉迷于网络游戏.有一次,他在玩一个打怪升级的游戏,他的角色的初始能力值为 a.在接下来的一段时间内,他将会依次遇见n个怪物,每个怪物的防御力为b1,b2,b3...bn. 如果遇到的怪物防御力bi小于等于小易的当前能力值c,那么他就能轻松打败怪物,并 且使得自己的能力值增加bi;如果bi大于c,那他也能打败怪物,但他的能力值只能增加bi 与c的最大公约数.那么问题来了,在一系列的锻炼后,小易的最终能力值为多少?

输入描述:对于每组数据,第一行是两个整数n(1≤n<100000)表示怪物的数量和a表示小易的初始能力值.第二行n个整数,b1,b2...bn(1≤bi≤n)表示每个怪物的防御力

输出描述:对于每组数据,输出一行.每行仅包含一个整数,表示小易的最终能力值
输入例子:3 5050 105 2005 2030 20 15 40 100
输出例子:110205
<font size="3">#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<vector>
#include<list>
#include<deque>
#include<stdio.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
/*
int gcd(int m,int n)
{
    return n == 0 ? m : gcd(n,m%n);
}*/

int gcd(int a,int b)
{
    if(!b) return a;
    return gcd(b,a%b);
}
int main()
{
    int n,ack,ans;
    while(scanf("%d%d",&n,&ack)!=EOF)
    {
      while(n--)
      {
            scanf("%d",&ans);
            if(ans>ack)
                ack+=gcd(ack,ans);
            else ack+=ans;
      }
      printf("%d\n",ack);
    }
      return 0;
}</font>


2、炮台攻击
兰博教训提莫之后,然后和提莫讨论起约德尔人,谈起约德尔人,自然少不了一个人,那 就是黑默丁格------约德尔人历史上最伟大的科学家. 提莫说,黑默丁格最近在思考一个问题:黑默丁格有三个炮台,炮台能攻击到距离它R的敌人 (两点之间的距离为两点连续的距离,例如(3,0),(0,4)之间的距离是5),如果一个炮台能攻击 到敌人,那么就会对敌人造成1×的伤害.黑默丁格将三个炮台放在N*M方格中的点上,并且给出敌人 的坐标. 问:那么敌人受到伤害会是多大?输入描述:第一行9个整数,R,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x0,y0.R代表炮台攻击的最大距离,(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3)代表三个炮台的坐标.(x0,y0)代表敌人的坐标.

输出描述:输出一行,这一行代表敌人承受的最大伤害,(如果每个炮台都不能攻击到敌人,输出0×)
输入例子:1 1 1 2 2 3 3 1 2
输出例子:2x


<font size="3">#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
using namespace std;

struct Point
{
    int x,y;
    Point(int x=0,int y=0):x(x),y(y){}//构造函数,方便代码编写
    Point(Point &a):x(a.x),y(a.y){}

};
inline int Distance(Point A,Point B)
{
    return (A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y);
}

int main()
{
    int R;
    Point A,B,C,P;
    while(scanf("%d%d%d%d%d%d%d%d%d",&R,&A.x,&A.y,&B.x,&B.y,&C.x,&C.y,&P.x,&P.y)!=EOF)
    {
      int sum=0;
      R*=R;
      if(Distance(A,P)<=R) sum++;
      if(Distance(B,P)<=R) sum++;
      if(Distance(C,P)<=R) sum++;
      printf("%dx\n",sum);
    }
      return 0;
}
//1 1 1 2 2 3 3 1 2</font>3、扫描透镜
在N*M的草地上,提莫种了K个蘑菇,蘑菇爆炸的威力极大,兰博不想贸然去闯,而且蘑菇是隐形的.只 有一种叫做扫描透镜的物品可以扫描出隐形的蘑菇,于是他回了一趟战争学院,买了2个扫描透镜,一个 扫描透镜可以扫描出(3*3)方格中所有的蘑菇,然后兰博就可以清理掉一些隐形的蘑菇. 问:兰博最多可以清理多少个蘑菇?
输入描述:第一行三个整数:N,M,K,(1≤N,M≤20,K≤100),N,M代表了草地的大小;接下来K行,每行两个整数x,y(1≤x≤N,1≤y≤M).代表(x,y)处提莫种了一个蘑菇.一个方格可以种无穷个蘑菇.

输出描述:输出一行,在这一行输出一个整数,代表兰博最多可以清理多少个蘑菇.


<font size="3">#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
#include<iostream>
using namespace std;
int m;
int vis1;
int vis2;
int d={{-1,-1},{-1,0},{-1,1},{0,-1},{0,0},{0,1},{1,-1},{1,0},{1,1}};
inline void sum_map(int x,int y)
{
    for(int i=0;i<9;i++)
    {
      if(m]]>0) vis1++;
      if(m]]>1) vis2++;
    }
}
inline int sd_sum(int x,int y,int i,int j)
{
    if(x==i&&y==j) return vis2;
    else if(i>=x-2&&i<=x+2&&j>=y-2&&j<=y+2)
    {
      int tmp=0;
      for(int k=0;k<9;k++)
      {
            int xi=i+d;
            int yi=j+d;
            if(xi>=x-1&&xi<=x+1&&yi>=y-1&&yi<=y+1)
            {
                if(m>1) tmp++;
            }
            else
            {
                if(m>0) tmp++;
            }
      }         //control may reach end of non-void function [-Werror,-Wreturn-type]
      return tmp;//得知原因是自己定义了一个有返回值的函数,而函数结尾却没有返回值;
    }
    else return vis1;
}
int main()
{
    int N,M,K;
    while(scanf("%d%d%d",&N,&M,&K)!=EOF)
    {
      int x,y;
      memset(m,0,sizeof(m));
      memset(vis1,0,sizeof(vis1));
      memset(vis2,0,sizeof(vis2));

      for(int i=0;i<K;i++)
      {
            scanf("%d%d",&x,&y);
            m++;
      }
      for(int i=1;i<=N;i++)//打表
      {
            for(int j=1;j<=M;j++)
            {
                sum_map(i,j);
            }
      }
      int mmax=0;
      for(int i=0;i<=N;i++)
      {
            for(int j=0;j<=M;j++)
            {
                for(int ii=0;ii<=N;ii++)
                {
                  for(int jj=0;jj<=M;jj++)
                  {
                        mmax=max(vis1+sd_sum(i,j,ii,jj),mmax);
                  }
                }
            }
      }
      printf("%d\n",mmax);
    }
      return 0;
}</font>
http://www.yuanyuanba.com/data/attachment/portal/201512/10/224938q4b50w9lfqz0gx9v.jpg

页: [1]
查看完整版本: 网易2016研发工程师编程题