wait 发表于 2016-1-25 21:16:08

(C/C++)枚举变量的值如何计算

    以如下程序实例进行分析。#include<stdio.h>

int main( )
{
             enum{a,b=5,c,d=4,e};
             printf("%d %d %d %d %d\n",a,b,c,d,e);
             return 0;
}    程序输出为0 5 6 4 5    为什么c的值为6呢?其实,在枚举中,某个枚举变量的值默认为前一个变量的值加1,而如果第一个枚举变量没有被赋值,则其默认值为0。所以在上例中,a,b,c,d,e的值分别为0,5,6,4,5,其中b与e的值都为5,从这个例子中还可以看出枚举变量值是可以重复的。
页: [1]
查看完整版本: (C/C++)枚举变量的值如何计算